Today's solution

10/27/17

No, yeti. No smash Samsonite yon.