Today's solution

09/15/21

Set on eBay, men eye key enemy Abe notes.