Today's solution

01/25/21

Stu: No, Vito! No TiVo? Nuts!